การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

Publish Year International Journal 1
2020 exSirawat Pintadis, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนณภัส หัตถกรรม, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Effects of Concentrate Levels and Pineapple Stem on the Feedlot Performance, Carcass and Meat Quality of Dairy Steers", Tropical Animal Health and Production , ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1911-1917
Publish Year National Journal 1
2016 exวันนคร ทองทวี, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยะ เปี่ยมยา, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exชนณภัส หัตถกรรม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดพร้อมฝักหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ตอน", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 34-43
Publish Year National Conference 4
2017 exอัญชลี คงประดิษฐ์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำมันปาล์มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exมรกต เหล็กดี, exปติญญา จ้อยร่อย, exศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของระดับโปรตีนและปริมาณอาหารข้นที่ได้รับแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ตอนระยะรุ่น", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exอัญชลี คงประดิษฐ์, exวาณี ชัยวัฒนสิน, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของระดับโปรตีน และปริมาณอาหารข้น ต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนมเพศผู้ตอนในระยะโครุ่นที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งของอาหารหยาบ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 exเอกพันธ์ กาญจนสาธิต, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ต่อสมรรถภาพการขุน และต้นทุนการผลิตโคพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10 - 12 มิถุนายน 2015, สงขลา ประเทศไทย