Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • M.Eng. (Irrigation Engineering and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2537
  • DEA (Science de l'Eau dans l'Environnement Continental), ENGREF, ฝรั่งเศส, 2540
  • Ph.D. (Science de l'Eau dans l'Environnement Continental), University of Montpellier II, ฝรั่งเศส, 2544

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 7 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่ราบลุ่มน้ำน่านตอนล่างโดยใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่และเทคนิคการสำรวจระยะไกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2016 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าและตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 8 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2020 การจัดทำแผนที่ระดับประเทศสภาพการขาดน้ำในดินโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมแบบใกล้เวลาปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2017 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าและตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การศึกษาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำที่มีแนวหญ้าแฝกพาดวางบนพื้นที่ความลาดชันสูง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวินิจฉัยการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 8 0 0
2015 การประเมินภาวะน้ำท่วมในเขตชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
2011 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 1 0 0 0
2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 6 0 0
2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2009 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2003 การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2002 การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ IWMI 0 0 0 0
1994 พลวัตรการเกษตรและการจัดการระบบน้ำในที่ราบภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย องค์การ ORSTOM (รัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส) 0 0 0 0