การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่ราบลุ่มน้ำน่านตอนล่างโดยใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่และเทคนิคการสำรวจระยะไกล

Publish Year National Journal 2
2023 exณรงศักดิ์ พิมใจใส, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับเทียบและประเมินสมรรถนะแบบจำลอง SWAT สำหรับการจำลองผลผลิตและการใช้น้าของข้าวในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 1-14
2021 exเอกพันธ์ มาเลิศ, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภาพของน้ำเชิงพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 16-24
Publish Year International Conference 2
2020 exอิศเรศ กะการดี, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Comparison between SWAT and SWAT+ for simulating streamflow in a paddy-field-dominated basin, northeast Thailand", The 13th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference (TSAE 2020), 30 - 31 กรกฎาคม 2020, Nakhon Ratchasima อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exPhanit Map, exSteven Ly, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Satellite Precipitation from Google Earth Engine in Tonle Sap Basin, Cambodia", THA2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2020 exณรงศักดิ์ พิมใจใส, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินแบบจำลอง SWAT สำหรับวิเคราะห์สมดุลน้ำในนาข้าวพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exนนท์ธิดา เปล่งวุฒิไกร, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์แบบจำลอง AquaCrop ในการจำลองการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ภายใต้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 exเอกพันธ์ มาเลิศ, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลของความแปรปรวนภูมิอากาศต่อศักยภาพผลผลิตของข้าวนาสวนในจังหวัดชัยนาทด้วยแบบจำลอง DSSAT-CERES", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบา่ยน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, นนทบุรี ประเทศไทย