การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exอิศเรศ กะการดี, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Streamflow with Incomplete Soil Dataset in Krasioa Basin Using Soil-Landscape Evaluation Approach and SWAT Model", Applied Environmental Research, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2018 exอิศเรศ กะการดี, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Application of SLEEP and SWAT models for estimating streamflow with incomplete soil data in Krasioa basin, Thailand", 2018 International SWAT Conference and Workshop, 21 กันยายน 2018, Brussels ราชอาณาจักรเบลเยียม
Publish Year National Conference 1
2019 exสเกณ เป่ยคำภา, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การฉายภาพอนาคตพื้นที่เกษตรกรรมในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือด้วยแบบจำลองเซลลูลาร์-ออโตมาตาและมาร์คอฟ", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, นนทบุรี ประเทศไทย