การศึกษาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำที่มีแนวหญ้าแฝกพาดวางบนพื้นที่ความลาดชันสูง