การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

Publish Year International Conference 1
2012 exณัฐวุฒิ อินทบุตร, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on Drainage Efficiency of Shortcut Canal Project in the Lower Tha chin River", PAWEES 2012 International Conference, 28 พฤศจิกายน 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2013 exพีระพงศ์ รัตนบุรี, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันโดยวิธี Kriging สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ , 9 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exอรุณทิพย์ แม้นประเสริฐ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายระยะเวลาการเคลื่อนตัวของปริมาณการไหลสูงสุดในลุ่มน้ำตราด โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่, 8 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exสุทธิพงษ์ ฉลวย, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำแม่วังทอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่, 8 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงครามโดยแบบจำลอง MIKE11-Data Assimilation", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่, 8 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนฤมล นาวายนต์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 10 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย