โครงการวิจัยภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2021 การบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การกำหนดความรับผิดอย่างเป็นธรรมในสัญญารับทุนรัฐบาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การลดทอนความผิดอาญาและการยกเลิกความผิดลหุโทษ: ศึกษาบทบัญญัติซึ่งไม่ครบตามองค์ประกอบของโครงสร้างความผิดอาญา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 เสรีภาพสื่อต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 ปัญหาเสรีภาพสื่อต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หัวหน้าโครงการย่อย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การนำเสนอข่าวของสื่อที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 โครงการการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2563 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0