โครงการวิจัยภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2020 ปัญหาการเลิกจ้างโดยเหตุการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการร่วมชุมนุมทางการเมือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 ปัญหาการควบคุมพฤติกรรมในการแข่งขันไม่เป็นธรรมทางธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุค Big Data หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2020 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ภายใต้โครงการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... : เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0