โครงการวิจัยภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2019

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 2 0 0
2019 โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่สอง) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 กลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 The Role of Norms as a Solution for the Legal Problems caused by the Overlapping Subject Matters of the Provisions under Multilateral Environmental Treaties หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0