โครงการวิจัยภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2013 โครงการวิจัยการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการปฏิรูปกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการปฏิรูปกฎหมายการระงับข้อพิพาทเพื่อการเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภคเพื่อรองรับความร่วมมือในประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาทิศทางการพัฒนากฏหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0