การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายขนาดใหญ่ Caulerpa และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตและเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์