นวัตกรรมการผลิตวัสดุพรุนปรับแต่งหมู่ฟังชั่นจากเถ้าชานอ้อยเพื่อใช้ปรับปรุงการส่งผ่านอากาศสำหรับไม้ยืนต้นภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง

Publish Year International Journal 2
2024 exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green synthesis of surfactant-free mesoporous silica with strong hydrophilicity via metal salt modifications for moisture adsorption", Reaction Chemistry & Engineering , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 816-824
2023 exKunpirom Chainarong, exPariyawalee Sangteantong, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Bagasse heavy ash-derived Zn-loaded porous silica with tunable mesopores: Effect of monomodal and bimodal pores on VOCs adsorption", Environmental Advances, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 100445-100456
Publish Year International Conference 1
2022 exSittikorn Chumpornrat, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Surface Modification by Silylation of Hydrophobic Mesoporous Silica from Bagasse Heavy Ash", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2022 exSittikorn Chumpornrat, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Innovative Production of Bagasse Ash-Derived Functional Porous Materials to Improve Air Transmission for Woody Perennials Under Flooding Conditions", The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference “Challenges towards Sustainable Technology” , 15 - 16 มีนาคม 2022, พิษณุโลก ประเทศไทย