ศึกษาข้อมูลปัจจัยความต้องการของพืชเพื่อจัดทำโปรแกรมการผลิตพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเกษตรอัจฉริยะ