การประเมินปัจจัยความต้องการของมะเขือเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตในโรงเรือนอัจฉริยะ