การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแบคทีเรียและแอคติโนแบคทีเรียมีศักยภาพด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 15
2024 exนางสาวโสภิษฐา โสภณพุทธพร, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Indole-3-Acetic Producing Yeasts in the Phyllosphere of Legumes: Benefits for Chili Growth", Trends in Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 7335
2023 exPatsaraporn Thooppeng, exChotinan Junpradit, exWitchaya Rongsayamanont, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exBenjaphorn Prapagdee, "Cadmium-resistant Streptomyces stimulates phytoextraction potential of Crotalaria juncea L. in cadmium-polluted soil", International Journal of Phytoremediation, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2023, หน้า 1318-1327
2023 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.เจี๊ยบ เจริญธัญญกร, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาญวิทย์ สุริยะฉัตรกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zinc solubilizing bacteria and their potential as bioinoculant for growth promotion of green soybean (Glycine max L. Merr.)", PeerJ, ปีที่ 11, ฉบับที่ e15128, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-17
2023 exKammanee, S., exMuangham, S., exButdee, W., exKlaysubun, C., exIgarashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Saccharopolyspora oryzae sp. nov., isolated from rhizosphere soil of the wild rice species Oryza rufipogon", Journal of Antibiotics, ปีที่ 76, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2023, หน้า 658-664
2023 exKlaysubun, C., exButdee, W., exSuriyachadkun, C., exIgarashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces silvisoli sp. nov., a polyene producer, and Streptomyces tropicalis sp. nov., two novel actinobacterial species from peat swamp forests in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exChantavorakit, T., exMuangham, S., exAaron, T.W.F., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exHong, K., "Actinoallomurus soli sp. nov. and Actinoallomurus rhizosphaericola sp. nov., two novel actinobacteria isolated from rhizosphere soil of Oryza rufipogon Griff", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2022 exKlaysubun, C., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Kitasatospora humi sp. nov., isolated from a tropical peat swamp forest soil, and proposal for the reclassification of Kitasatospora psammotica as a later heterotypic synonym of Kitasatospora aureofaciens", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exMuangham, S., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Pseudonocardia terrae sp. nov., an actinobacterium isolated from rice rhizosphere soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022
2022 exChantavorakit, T., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetospora soli sp. nov., isolated from the rhizosphere soil of Averrhoa carambola L", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
2022 exดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zinc-Solubilizing Streptomyces spp. as Bioinoculants for Promoting the Growth of Soybean (Glycine max (L.) Merrill)", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1435-1446
2022 exChollachai Klaysubun, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces humicola sp. nov., a novel actinobacterium isolated from peat swamp forest soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2021 exนางสาวสกาวเดือน บุญเสงี่ยม, exนางสาวณัฐนรี ทองแพ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Large scale production of indole-3-acetic acid and evaluation of the inhibitory effect of indole-3-acetic acid on weed growth", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 13094
2021 exTanatorn Chantavorakit, exChollachai Klaysubun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces acididurans sp. nov., isolated from peat swampforest soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 004849
2021 exWee Fei Aaron Teo, exSupattra Muangham, exKenika Lipun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Rice Seeds Germination Bioprimed with Actinomycetes Isolated from Peat Swamp Forest", Chiang Mai Journal of Sciences, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 996-1008
2021 exSupattra Muangham, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Microbispora oryzae sp. nov., isolated from leaves of rice plant (Oryza sativa L.)", Journal of Antibiotics, ปีที่ 74, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 856-862
Publish Year National Conference 1
2023 exนางสาวโศภิษฐา โสภณพุุทธพร, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการควบคุมทางชีวภาพต่อเชื้อราก่อโรคพืชโดยยีสต์ปฏิปักษ์จากพืชตระกูลถั่ว", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย