การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแบคทีเรียและแอคติโนแบคทีเรียมีศักยภาพด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 5
2022 exดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zinc-Solubilizing Streptomyces spp. as Bioinoculants for Promoting the Growth of Soybean (Glycine max (L.) Merrill)", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1435-1446
2021 exนางสาวสกาวเดือน บุญเสงี่ยม, exนางสาวณัฐนรี ทองแพ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Large scale production of indole-3-acetic acid and evaluation of the inhibitory effect of indole-3-acetic acid on weed growth", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 13094
2021 exTanatorn Chantavorakit, exChollachai Klaysubun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces acididurans sp. nov., isolated from peat swampforest soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 004849
2021 exWee Fei Aaron Teo, exSupattra Muangham, exKenika Lipun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Rice Seeds Germination Bioprimed with Actinomycetes Isolated from Peat Swamp Forest", Chiang Mai Journal of Sciences, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 996-1008
2021 exSupattra Muangham, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Microbispora oryzae sp. nov., isolated from leaves of rice plant (Oryza sativa L.)", Journal of Antibiotics, ปีที่ 74, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 856-862