เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2024 exMiss Varunya Sakpuntoon , exNathida Srathongporn, exAna Pontes, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndreia Aires, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exCarla Gon?alves, exProf. Paula Gon?alves, exProf. Jos? Paulo Sampaio, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Phylogenomic delineation of two new species of ascomycetous yeasts, Wickerhamiella koratensis sp. nov. and Wickerhamiellalimtongiae sp. nov., and proposal of two synonyms, Wickerhamiella infanticola and Wickerhamiella tropicalis", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 006282
2023 exChantavorakit, T., exSuriyachadkun, C., exHong, K., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nocardiopsis suaedae sp. nov. and Nocardiopsis endophytica sp. nov., two novel halophilic actinobacteria isolated from halophytes", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023
2022 exSapsirisuk, S., exPolburee, P., exLorliam, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Discovery of Oleaginous Yeast from Mountain Forest Soil in Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exPunyauppa-path, S., exKiatprasert, P., exPunyauppa-path, P., exRattanachaikunsopon, P., inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2021 exJirameth Angchuan, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Yeasts Associated with the Small-Intestinal Contents and Epithelium of Pon Yang Kham (Charolais Crossbred) Fattening Beef Cattle", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1444-1-19