นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2024 exนายธนกฤต คำมีทอง, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of microwave vacuum drying and tray drying on the allergenicity of protein allergens in edible cricket, Gryllus bimaculatus", Food control, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2022 exนายธนกฤต คำมีทอง, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of allergen protein extraction from edible cricket (Gryllus bimaculatus)", The 17th International Symposium of The Protein Society of Thailand, 9 - 11 พฤศจิกายน 2022, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย