Person Image

  Education

  • วท.ม.(สัตวบาล-สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เทคนิคการสัตว์แพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Dr.sc.agr.(Agricultural Science), University of Hohenheim, Germany

  Expertise Cloud

  Amino acidApparent metabolizable energyArtificial intelligenceartificial neural networkArtificial Neural NetworksBroiler chickenCherry Valley duckDeep learningdietDuckegg qualityForecastingFull-fat soybeansGrowing pigsgrowth curvegrowth performanceHeat treatmentIleal digestibilityimage processingLaying hensLiquid DL-methionineliquid DL-methionine hydroxy analogue free acidLiquid MethionineLive Poultrymetabolismmethioninemethionine มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง คุณภาพซาก การเจริญของขน เป็ดเนื้อmicrobial qualityMicrobiotamilk replacernutritional valueOD-99Organic acidsPathogenic bacteriaPerformancephysiologypigpigsPredictionProbioticsProduction PerformanceproteinProtein FeedstuffsProtein levelsProteinspumpkinpupaeradial basis functionred green and blue imageregression analysisSaccharomyces exiguusSaccharomyces exiguus SJPSalmonella spp.serum proteinSexShort-chain Fatty AcidssilkwormSmart Logistic PlatformSodium GluconatesoybeanSoybean mealSoybeansStandardized ileal digestibilitySwineTropical conditionTrypsin inhibitorveterinaryVitaminsWelfareWireless communicationwithout antibioticYeastyolk coloryolk color scaleYolk color zinc acetateZinc oxideกรดไขมันสายสั้นกรดอะมิโนกรดอะมิโนทีVมีกำมะถันเป็ นองค์ประกอบทั้งหมดต่อไลซีนกรดอินทรีย์กากมันสำปะหลังการจัดการสภาพแวดล้อมการประมวลผลภาพการผลิตจิ้งหรีดการย่อยได้ในหลอดทดลองการเรียนรู้ด้วยเครื่องการวิเคราะห์การถดถอยการส่งออกการเสริม Black soldier flyไก่ไข่ไก่เบตง การให้ผลผลิตขนมปังข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จิ้งหรีดปลายข้าวสมรรถภาพการผลิตสุกรสุกรระยะอนุบาล

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของดิน ชั้น 4 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • ฟาร์มไก่หลวงสุวรนณวาจกกสิกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House CricketBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of insect science (Online)
  20(2)
  29
  2Effect of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis supplementation in diets with low- and high-protein content on ileal crude protein and amino acid digestibility and intestinal microbiota composition of growing pigsKaewtapee C., Kaewtapee C., Burbach K., Tomforde G., Hartinger T., Hartinger T., Camarinha-Silva A., Heinritz S., Seifert J., Wiltafsky M., Mosenthin R., Rosenfelder-Kuon P.2017Journal of Animal Science and Biotechnology
  8(1)
  28
  3Long-term feeding effects of dietary protein levels on egg production, immunocompetence and plasma amino acids of laying hens in subtropical conditionPoosuwan K., Bunchasak C., Kaewtapee C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  94(2),pp. 186-195
  17
  4Comparison of growth models between artificial neural networks and nonlinear regression analysis in Cherry Valley ducksKaewtapee C., Khetchaturat C., Bunchasak C.2011Journal of Applied Poultry Research
  20(4),pp. 421-428
  17
  5Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)Bawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(5)
  16
  6Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powderBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(8)
  16
  7Effects of adding liquid dl-methionine hydroxy analogue-free acid to drinking water on growth performance and small intestinal morphology of nursery pigsKaewtapee C., Krutthai N., Poosuwan K., Poeikhampha T., Koonawootrittriron S., Bunchasak C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  94(3),pp. 395-404
  13
  8Standardized ileal digestibility of amino acids in European soya bean and rapeseed products fed to growing pigsKaewtapee C., Kaewtapee C., Mosenthin R., Nenning S., Wiltafsky M., Schäffler M., Eklund M., Rosenfelder-Kuon P.2018Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  102(2),pp. e695-e705
  9
  9Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
  60(3),pp. 123-131
  9
  10Influence of wet heating and autoclaving on chemical composition and standardized ileal crude protein and amino acid digestibility in full-fat soybeans for pigsKaewtapee C., Kaewtapee C., Eklund M., Wiltafsky M., Piepho H., Mosenthin R., Rosenfelder P.2017Journal of Animal Science
  95(2),pp. 779-788
  7
  11Effect of Jerusalem artichoke {Helianthus tuberosus L.) supplementation on production performances, egg quality characteristics and intestinal microflora of laying hensSritiawthai E., Kaewtapee C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
  13(1),pp. 183-187
  5
  12Effect of protein level and dietary energy on production, intestinal morphology and carcass yield of meat duck during starter phase of 14 daysSritiawthai E., Sakulthai S., Sakdee J., Bunchasak C., Kaewtapee C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
  13(2),pp. 315-320
  5
  13Effects of supplemental liquid DL-methionine hydroxy analog free acid in diet on growth performance and gastrointestinal functions of pigletsKaewtapee C., Krutthai N., Bunchasak C.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  29(8),pp. 1166-1172
  5
  14Objective scoring of footpad dermatitis in broiler chickens using image segmentation and a deep learning approach: camera-based scoring systemKaewtapee C., Thepparak S., Rakangthong C., Bunchasak C., Supratak A.2022British Poultry Science
  1
  15Chemical composition and standardized ileal digestibility of crude protein and amino acid in whole yeast and autolyzed yeast derived from sugarcane ethanol production fed to growing pigsKaewtapee C., Jantra N., Petchpoung K., Rakangthong C., Bunchasak C.2022Animal Bioscience
  35(9),pp. 1400-1407
  0
  16Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickensKaewtapee C., Khetchaturat C., Nukreaw R., Krutthai N., Bunchasak C.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(1),pp. 161-168
  0
  17Yolk color measurement using image processing and deep learningKaewtapee C., Supratak A.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  686(1)
  0