Person Image

  Education

  • วท.ม.(สัตวบาล-สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เทคนิคการสัตว์แพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Dr.sc.agr.(Agricultural Sciences), University of Hohenheim, Germany, 2560

  Expertise Cloud

  acidifiersAcidifiers Organic Zinc PigletsAgglutination testAmino acidAmino acid digestibilityAmino acidsamino acids digestibilityanalysisanimalAnimal Feedanimal foodAnimal Nutritional Physiological PhenomenaAnimal productionAnimal welfareAnimalsApparent metabolizable energyartificial dietArtificial intelligenceArtificial Neural Networkartificial neural networksArtificial neurone networkAutolysisAutolysis-yeastAutolyzed yeastBacillus spp.bacteriabroiler chickenbroiler chickensBroken riceCalibrin-A Enterosorbentcamera-based scoring system Carcass qualitycarcass yieldcecectomized laying henschemical compositionchemistryCherry Valley duckCorncricket flourcrickets feedcrickets rearingdecision treedeep learningDietDietary FatsDigestibilityDigestiondigital imageDL-MethionineDL-Methionine Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog Free Acids สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก เป็ดเนื้อdrinking waterDrying techniquesDuckduckweedE. coliEgg productionegg qualityEmulsifierEnergyenterosorbententomophagyEnvironment ManagementestimationEthanolfat intakeFeedfeed additivefeed formulationFeeding Behaviorfermented soybean mealfood handlingfootpad dermatitisForecastingFull-fat soybeansGastrointestinal FunctionsGrowing pigsGrowth curveGrowth PerformanceheatHeat treatmentIleal digestibilityimage processingLaying hensmethioninenutritional valuepigpigspredictionprobioticsradial basis functionSoybean mealไก่เนื้อข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จิ้งหรีดปลายข้าวโปรตีนสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะอนุบาลหนอนแมลงวันลาย

  Interest

  -

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของดิน ชั้น 4 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • ฟาร์มไก่หลวงสุวรนณวาจกกสิกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis supplementation in diets with low- and high-protein content on ileal crude protein and amino acid digestibility and intestinal microbiota composition of growing pigsKaewtapee C., Kaewtapee C., Burbach K., Tomforde G., Hartinger T., Hartinger T., Camarinha-Silva A., Heinritz S., Seifert J., Wiltafsky M., Mosenthin R., Rosenfelder-Kuon P.2017Journal of Animal Science and Biotechnology
  8(1)
  48
  2Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House CricketBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of insect science (Online)
  20(2)
  46
  3Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powderBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(8)
  37
  4Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)Bawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(5)
  27
  5Long-term feeding effects of dietary protein levels on egg production, immunocompetence and plasma amino acids of laying hens in subtropical conditionPoosuwan K., Bunchasak C., Kaewtapee C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  94(2),pp. 186-195
  21
  6Comparison of growth models between artificial neural networks and nonlinear regression analysis in Cherry Valley ducksKaewtapee C., Khetchaturat C., Bunchasak C.2011Journal of Applied Poultry Research
  20(4),pp. 421-428
  17
  7Effects of adding liquid dl-methionine hydroxy analogue-free acid to drinking water on growth performance and small intestinal morphology of nursery pigsKaewtapee C., Krutthai N., Poosuwan K., Poeikhampha T., Koonawootrittriron S., Bunchasak C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  94(3),pp. 395-404
  17
  8Influence of wet heating and autoclaving on chemical composition and standardized ileal crude protein and amino acid digestibility in full-fat soybeans for pigsKaewtapee C., Kaewtapee C., Eklund M., Wiltafsky M., Piepho H., Mosenthin R., Rosenfelder P.2017Journal of Animal Science
  95(2),pp. 779-788
  13
  9Standardized ileal digestibility of amino acids in European soya bean and rapeseed products fed to growing pigsKaewtapee C., Kaewtapee C., Mosenthin R., Nenning S., Wiltafsky M., Schäffler M., Eklund M., Rosenfelder-Kuon P.2018Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  102(2),pp. e695-e705
  11
  10Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
  60(3),pp. 123-131
  11
  11Effects of supplemental liquid DL-methionine hydroxy analog free acid in diet on growth performance and gastrointestinal functions of pigletsKaewtapee C., Krutthai N., Bunchasak C.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  29(8),pp. 1166-1172
  7
  12Effect of Jerusalem artichoke {Helianthus tuberosus L.) supplementation on production performances, egg quality characteristics and intestinal microflora of laying hensSritiawthai E., Kaewtapee C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
  13(1),pp. 183-187
  5
  13Effect of protein level and dietary energy on production, intestinal morphology and carcass yield of meat duck during starter phase of 14 daysSritiawthai E., Sakulthai S., Sakdee J., Bunchasak C., Kaewtapee C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
  13(2),pp. 315-320
  5
  14Objective scoring of footpad dermatitis in broiler chickens using image segmentation and a deep learning approach: camera-based scoring systemKaewtapee C., Thepparak S., Rakangthong C., Bunchasak C., Supratak A.2022British Poultry Science
  3
  15Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickensKaewtapee C., Khetchaturat C., Nukreaw R., Krutthai N., Bunchasak C.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(1),pp. 161-168
  1
  16Yolk color measurement using image processing and deep learningKaewtapee C., Supratak A.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  686(1)
  1
  17Comparative effect of DL-methionine and DL-methionine hydroxy analogue supplemented diet on productive performance, fat accumulation and lipid profile in blood of meat-type ducksKaewtapee C., Bunchasak C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(4),pp. 645-653
  1
  18Amino acid digestibility of insect meals and effects on key bacterial groups in excreta of caecectomised laying hensKaewtapee C., Siegert W., Siegert W., Bunchasak C., Chungopast S.2023Archives of Animal Nutrition
  0
  19Chemical composition and standardized ileal digestibility of crude protein and amino acid in whole yeast and autolyzed yeast derived from sugarcane ethanol production fed to growing pigsKaewtapee C., Jantra N., Petchpoung K., Rakangthong C., Bunchasak C.2022Animal Bioscience
  35(9),pp. 1400-1407
  0