นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2021 exจารุวรรณ จำเนียรพล, exพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการทำแห้งด้วยการควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อมและการตากแดดและการเปรียบเทียบการเก็บรักษาในระบบปิดและยุ้งฉางต่อคุณภาพข้าวเปลือกพันธ์ุทับทิมชุมแพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย