การพัฒนาสารเพิ่มความหนืดในอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากจากเซลลูโลสของใบสับปะรดเหลือทิ้ง

Publish Year International Journal 3
2022 exศิรดา สังสินชัย, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exพญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Spray drying of non-chemically prepared nanofibrillated cellulose: Improving water redispersibility of the dried product", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 207, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 434-442
2021 exSirada Sungsinchai, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exPattra Wattanapan, exWasina Thakhiew, exVijaya Raghavan, exSakamon Devahastin, "Comparative evaluation of the effect of microfluidisation on physicochemical properties and usability as food thickener and Pickering emulsifier of autoclaved and TEMPO-oxidised nanofibrillated cellulose", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 4298-4315
2021 exพญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์, exThanathat Saengnil, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exJarin Paphangkorakit, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Textural properties and muscle activities during mastication of normal and ultrasonically softened sticky rice aimed for consumers with swallowing disorder: A pilot study", ๋Journal of Texture Studies, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5-6, ธันวาคม 2021, หน้า 561-566