อิทธิพลของอุณหภูมิสูง สภาพแล้ง และความเค็ม ในระยะผสมเกสรและสร้างเมล็ดที่มีต่อการติดเมล็ด ปริมาณสารหอม (2AP) และคุณภาพเมล็ด ของพันธุ์ข้าวหอมไทย 10 พันธุ์

Publish Year International Journal 1
2023 exPrakobkit Dangthaisong, exPatiwat Sookgul, exSamart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Abiotic Stress at the Early Grain Filling Stage Affects Aromatics, Grain Quality and Grain Yield in Thai Fragrant Rice (Oryza sativa) Cultivars", Agricultural Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2023
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exประกอบกิจ ดังไทสง, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exสามารถ วันชนะ, "Transcriptome Analysis of High Temperature and Salinity Stress Responsiveness in Grains of KDML105 Rice (Oryza sativa L.) Cultivar", The 17th International Symposium on Rice Functional Genomics, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, ไทเป ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2022 exกัญญาณัฐ มะลิทอง, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, exพีระณัฐ ทองยศ, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้เพิ่มปริมาณสารหอม 2AP ในพันธุ์ข้าวหอมไทยโดยการใช้กาบา โพรลีน และซิงค์คลอไรด์", การประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1, 18 - 19 สิงหาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย