การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช

Publish Year National Conference 2
2019 inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, "การวเิคราะห์ Indole-3-Acetic Acid เชงิปริมาณในสารสกัดจากอาหารเลยี้งเชอื้แบคทีเรียด้วย เทคนิค HPLC", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, "การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์และราจากดินที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช", การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย