อาหารจากป่าชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ: การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ

Publish Year National Journal 1
2019 exภคพร ปางพุฒิพงษ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจรูญศรี ชูศักดิ์, exสิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลจากการปรุงประกอบอาหารและการย่อยอาหารในหลอดทดลองต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืชจากป่าชุมชน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 263-273
Publish Year National Conference 1
2019 exภาพิมล ประจงพันธ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้าที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย