ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Area Managementbreeding and non-breeding sitesCavrying Capacity in Natural Parkclimate changeCommunityCommunity ParticipationCommunity-based tourismConservationDecusion support systemEcotourismfood wasteforest reserveGarbage managementHornbillsHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkLand uselocal communitylocal peopleMicroplasticsMo Koh Chang National ParkNan provinceNational Parknational park visitorNature-based Recreation AreaNature-based recreation areasnetworkprotected areaProtected areasrainfallRecreation Opportunity Spectrum (ROS)Snorkeling activitysoil propertiesstreamflowSWAT modeltigerTourismTourism Developmenttourism modelvertebratesvisitorVulnerabilityWatershed Managementwildlifewildlife tourismwildlife valueการเกิดตะกอนการจัดการถิ่นอยู่อาศัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการลุ่มน้ำการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การชะล้างพังทลายของดินการใช้ที่ดินการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปรับตัวของชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนการสื่อความหมายธรรมชาติการสูญเสียดินการสูญเสียดิน (Soil loss)ขยะขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีความคิดเห็นความเต็มใจจ่ายความหลากหลายทางนันทนาการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชลบุรีชุมชนติดตามตรวจสอบทรัพยากรนันทนาการท่องเที่ยวนกเงือกนโยบายนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์ผลกระทบผลกระทบทางนันทนาการผลกระทบสิ่งแวดล้อมผังเมืองผู้มาเยือนพื้นที่คุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์ยางพาราระบบสนับสนุนการตัดสินใจโรงแรมสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

E-Mail: usaradee.ph@ku.ac.th Tel.025790172 ต่อ 1703


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 283 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 215 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 327 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 179 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 148 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)