ผลงานภาควิชาอนุรักษ์วิทยา ปี 2020

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาอนุรักษ์วิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2020 exธนกฤต สังข์เฉย, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Predictive Model of Conservation Regulatory Compliance: Evidence from Thailand's National Park Visitors", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 163-173
2020 exNapon Anuttarunggoon, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of Water Quality in Bungboraped Wetland, Thailand Using Self Organizing Map for Water Quality Management", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 114-123
2020 exผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข, exNetnapha Sumthonglang, exChortip Kantachot, exWatanachai Lontom, exPiyada Theerakulpisut, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of High Temperature and Light Intensity on Physiologyand Morphology in Young Dipterocarpus alatus Roxb. Leaf", Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 193-206
2020 exSaysongkram Sayavong , inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเริงศักดิ์ กตเวทิน, exชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, exสิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า, exOszeald, J., exFierret, A., "Recent Co-occurring Expansion of Rubber Tree Plantations and Land Use/Land Cover Change in Luangnamtha District, Northern Laos", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 85-101
2020 exIm, S, exLee, J, exKuraji, K, exLai, YJ, inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exTanaka, N, exGomyo, M, exInoue, H, exTseng, CW, "Soil conservation service curve number determination for forest cover using rainfall and runoff data in experimental forests", JOURNAL OF FOREST RESEARCH, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 204-213
2020 exWUTTISAK KUMMOO, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, exPANTIYA UTSA, exPAANWARIS PAANSRI, exWARONG SUKSAVATE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุทิน พรหมปลัด, "Impact of highway on vertebrate roadkill in Nam Nao National Park,Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5540-5549
2020 exKayiranga, A., exChen, B., inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exNdayisaba, F., exSun, S., inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exWang, F., exKaramage, F., exMeasho, S., exNthangeni, W., exDilawar, A., exZhang, H., exBofana, J., "Water Use Efficiency-Based Multiscale Assessment of Ecohydrological Resilience to Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa During 1992โ€“2015", Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, ปีที่ 125, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า e2020JG00
Publish Year National Journal 8
2020 inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, exพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย, "ผลของการใช้ที่ดินต่อสมบัติอุทกวิทยาของดินบางประการ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาด จังหวัดระยอง", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 333-345
2020 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์, inดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล, อาจารย์, "ผลของการทำไม้ออกโดยวิธีเลือกตัดต่อการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่สวนป่า จังหวัดแพร่", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 298-308
2020 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรนันท์ นิสัยหาญ, "การรับรู้ความแออัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความแออัดของนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 29-56
2020 exกาญจนาวดี พวงชื่น, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 29-42
2020 inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, "ผลของการปลูกยางพาราต่อสมบัติอุทกวิทยาดินบางประการ ในพื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 135-146
2020 exวนาลี วิริยะพันธุ์, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 232-244
2020 exรักษ์ศักดิ์ รักษา, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 317-327
2020 exศิริพงษ์ ดิษฐบรรจง, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสโมสรตำรวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาอนุรักษ์วิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชรินรัตน์ นาคเกต, "ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับและคาดหวังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันหลังการประกาศใช้มาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย, 1 มีนาคม 2020, ราชบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=06]