การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง

Publish Year International Journal 3
2020 exMethus Charoenchai, inดร.สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Silica-graphene oxide nanohybrids as reinforcing filler for natural rubber", Journal of Polymer Research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1-16
2019 exเมทัส เจริญชัย, inดร.สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Graphene Nanoplatelets on Silica-Filled Natural Rubber Composites: Dispersion Mixing and Effect on Thermal Stability, Rheological and Mechanical Properties", Materials Science Forum, ปีที่ 943, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 100-104
2018 exWaraphorn Buakhlee, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมและยางและสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์ที่มีซิลิกาเป็นสารตัวเติมโดยกระบวนการเตรียมมาสเตอร์แบซ", Key Engineering Materials, ปีที่ 777, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 44-49
Publish Year National Conference 1
2018 exนส.นุสบา ครบุรี, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of vulcanization system on properties of silica reinforce natural rubber composites prepared from fresh latex", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44), 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย