การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่ม ประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

Publish Year National Journal 3
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก", วารสารวิยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 70-79
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 80-88
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทน ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 769-772
Publish Year National Conference 2
2017 exวิริยา กิตติวัชนะ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพและกิจกรรมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพริกพันธุ์แม่ปิงหลังไพร์มมิ่งด้วยความเร็วในการลดความชืื้นต่างกัน", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, เมือง ชุมพร ประเทศไทย
2014 exนายศรัณย์ จิตรสิงห์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอุณหภูมิสูงในระยะพัฒนาดอกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกห้วยสีทน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย