การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

Sub Project

Publish Year National Conference 5
2016 exวิริยา กิตติวัชนะ, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลดควมชื้นอย่างช้าในการทำไพร์มมิ่งที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริก", การประชุมทางวิชการเมล็ดพันธุ์แห่งชาต ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, สุรินทร์ ประเทศไทย
2015 exภรไพริณ เสือพยัคฆ์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิในระหว่างการพัฒนาของดอกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายดำรงุวุฒิ อ่อนวิมล, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเร็วในการดูดน้ำและระดับความแข็งแรงเริ่มต้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาหลังการทำ osmotic priming", การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 - 23 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนางสาววิริยา กิตติวัชนะ, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ต่อพฤติกรรมการงอกภายหลัง Osmopriming ของเมล็ดพันธุ์พริก", การประชุมวิชาการเมล็ดพนธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 - 23 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนางสาววิชชุลดา ยั่งยืน, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพและการหายใจของเมล็ดพันธุ์พริกที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นการงอก ด้วยศักย์ของน้ำและระยะเวลาดูดน้ำที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 20 - 23 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย