วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนจากเอธิลเซลลูโลส

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsaphop Liumsaisook, exPreeyawis Na Ubol, "การผลิตเส้นใยนาโนเอธิลเซลลูโลสและเจลวุ้นว่านหางจระเข้", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 166-170
2013 exJ. Weiss, inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Wongsasulak, exT. Yoovidhya, "Electrospun fibers: fabrication, functionalities and potential food industry applications (Book Chapter)", (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition: Number 218) Nanotechnology in the Food, Beverage and Nutraceutical Industries , ปีที่ 1, ฉบับที่ 218, เมษายน 2013, หน้า 362-397
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2012, หน้า 1-11
Publish Year International Copyrights 1
2013 exBaier, Stefan, exGiven, Peter, inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeiss, Jochen, "การสร้างโปรตีนคอนจูเกตด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต", PepsiCo, Inc., 2013