Journal

การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (ISSN: 16863070)
8
1
1-11
มิถุนายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

วัสดุปิดแผลเส้นใยนาโนจากเอธิลเซลลูโลส

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 212495 ชื่อวิชา Food Engineering Project Preparation,4 ก.พ. 2013 - 31 ต.ค. 2013