Journal

การผลิตเส้นใยนาโนเอธิลเซลลูโลสและเจลวุ้นว่านหางจระเข้
The Journal of Interdisciplinary Networks (ISSN: 19418663)
2
2
166-170
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-
-