ผลของฮอร์โมนวีอีจีเอฟไคโตซานนาโนพาร์ติเคิลที่ฝังในโครงสร้างประกอบไคโตซานต่อการเชื่อมของกระดูกในกระต่ายที่ถูกตัดกระดูกเรเดียส

Publish Year International Journal 3
2013 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of polymethylmethacrylate (PMMA), native calcium sulfate, and high porous calcium sulfate beads as gentamicin carriers and osteoblast attachment", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 293-301
2013 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of gentamicin impregnated polymethylmetacrylate bead, gentamicin coated native calcium sulfate bead and gentamicin coated high porous calcium sulfate bead on osteomyelitis management in a rat model", Thai J Vet Med, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 397-404
2010 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with Respiratory Distress Associated with Heart disease and Respiratory Disease", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 289-295
Publish Year National Journal 6
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exธนวุฒิ เหมนิลรัตน์, exนิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ, exลลิตา ลัยเกตุ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 45-55
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exธนวุฒิ เหมนิลรัตน์, exนิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ, exลลิตา ลัยเกตุ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 69-79
2010 exนริศรา สุภามณี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การสำรวจปัญหาโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซียและเปอร์เซียผสมจำนวน 102 ตัวด้วยวิธีอัลตราซาวด์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 77-84
2010 exเสลภูมิ ไพเราะ, exณปรางค์ เจริญวนันท์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "เนื้องอกชนิดเคโมเดคโตมาของเอออร์ติกบอดีที่มีการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังปอดในสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลดอก", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 108-117
2009 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : การตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสโดยใช้ลวดออร์โธปิดิกส์ที่ขดเป็นรูปเกลียวเพื่อรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานในแมว", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2009, หน้า 46-57
2009 exนนทษิต ชุติญาณวัฒน์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์, exสุจิตรา พิเศษไพศาล, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนช่องเปิดกระบังลมในสุนัข", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2009, หน้า 63-73
Publish Year International Conference 4
2012 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTratat Apatthananon, exKriskrai Sitthiseripratip, exSiriporn Tanodekaew, "Application of Rapid Prototyping Technology for A Reconstructionof Rabbit Calvarial Defects Using BisGMA and Hydroxyapatite/BisGMA Based Composites", AO North America 2012 Challenges in Fracture Care Across Disciplines, 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2012, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2010 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐ พิชญางกูร, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้โครงสร้างประกอบไคโตซานและไฮดรอกซิอะพาไทด์ต่อการหายของช่องว่างกระดูกขนาดใหญ่ในกระต่าย", VPAT Regional Veterinary Congress 2010, 25 - 28 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "THE STUDY OF COP PROTOCOL IN TREATMENT OF FELINE MEDIASTINUM LYMPHOMA IN THAILAND", 2nd FASAVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Surgical management of feline constipation and megacolon", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 (FASAVA 2009), 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 exมณฑกานต์ เนียมมะณี, exกนกพร กิจวรพงศ์, exจันทร์จิรา เอี่ยมอุไร, exวิชญ ดีอำไพ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของยาลดอักเสบ 3 ชนิด ต่อระดับพรอสตาแกลนดินอีทูในซีรั่มของสุนัขเพศเมียภายหลังการผ่าตัดทำหมัน", VPAT Regional Veterinary Congress 2009, 26 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "The Effect of Porosity on Releasing of Ceftazidime from Calcium Sulfate Bead", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2, 27 - 29 สิงหาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย