Journal

Article
รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดในแมว
Journal
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร (ISSN: 16859502)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
45-55
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-