Journal

Article
เนื้องอกชนิดเคโมเดคโตมาของเอออร์ติกบอดีที่มีการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังปอดในสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลดอก
Journal
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal) (ISSN: 08582297)
Volume
20
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
108-117
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของฮอร์โมนวีอีจีเอฟไคโตซานนาโนพาร์ติเคิลที่ฝังในโครงสร้างประกอบไคโตซานต่อการเชื่อมของกระดูกในกระต่ายที่ถูกตัดกระดูกเรเดียส

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์,5 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2015