การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 69-79
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Today and Yesterday for Lacquer ware industry and art in Thailand", Today and Yesterday for Lacquer works and art in Asia, 24 - 25 กรกฎาคม 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2010 exปริยากร ล้วนโค, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน", ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , 24 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exPriyakorn Luanco, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Chemicals for Increase Lacquer Sap Flowing", International Conference on Study of oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 21 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย