Conference

Today and Yesterday for Lacquer ware industry and art in Thailand
Today and Yesterday for Lacquer works and art in Asia
นานาชาติ
24 - 25 กรกฎาคม 2010
Tokyo ญี่ปุ่น
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Meiji University, Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Today and Yesterday for Lacquer ware industry and art in Asia,25 ก.ค. 2010 - 25 ก.ค. 2010