Conference

ผลของสารเคมีต่อการไหลของน้ำยางและการสมานแผลของต้นรักในช่วงปลายฤดูฝน
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
ชาติ
24 มีนาคม 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014