Journal

ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
30
2
69-79
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,5 มิ.ย. 2012 - 31 ส.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013