การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก

Publish Year International Journal 2
2018 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exพีรพล ม่วงงาม, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stageson Spikelet Fertility", Rice Science, ปีที่ 425, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 218-226
2015 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKyaw Swar, exธีรยุทธ ตู้จินดา, exAlisa Kongjaimun, exSrisawat Khanthong, exMyint Yi, exTin Tin Myint, exSiriporn Korinsak, exJonaliza L. Siangliw, "Characterization of Myanmar Paw San Hmwe Accessions Using Functional Genetic Markers", Rice Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 22(2), มีนาคม 2015, หน้า 53-64
Publish Year National Journal 5
2017 exภวัตร นาควิไล, exพศวัต นฤมลต์, exสุไลมาน เจ๊อาบู, exชาตรี แสนสุข, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของข้าวพันธุ์ ก.วก.2 กับข้าวจาปอนิกาและอินดิกา", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ supp 1, มกราคม 2017, หน้า 1045-1051
2017 exดวงฤทัย ป้้อมเพชร, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exพีรพล ม่วงงาม, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความทนทานต่ออุณหภูมิสูงที่ระยะเจริญพันธุ์ในพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ supp 1, มกราคม 2017, หน้า 1024-1030
2017 exพศวัต นฤมลต์, exภวัตร นาควิไล, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพข้าวญี่ปุ่น (จาปอนิกา) ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3(Suppl), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 282-286
2016 exสมชัย เพ็งสะหวัน, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวพันธุ์ไม่ไวแสงในระบบปลูกแบบประณีตและระบบปลูกปกติ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2016, หน้า 241-252
2015 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exLaeh Homsengchanh, exธีรยุุทธ ตู้จินดา, exJonaliza L. Siangliw, "Characterization of shoot and root traits of KDML105 CSSLs rice population at reproductive stage", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2015, หน้า 294-298
Publish Year International Conference 4
2016 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exกุหลาบ สีสุขกลาง, exวินิตชาญ รื่นใจชน, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "M9962, the new rice germplasm for heat tolerant: phenotype and genotype assessment", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics, 26 กันยายน - 27 ตุลาคม 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exน้ำผึ้ง อนุกูล, "Folate quality and transcript expression related genes in local Thai rice varieties", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics, 26 - 29 กันยายน 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exSithichok Tingphatsorn, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exWintai Kamolsukyuanyong, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exเอกวัฒน์ ไชยชมภู, exEkphol Phuvanartnarubarn, exชาตรี แสนสุข, exอนุชา พลับพลา, exมีชัย เซี่ยงหลิว, "Rapid induction of genome-wide spontaneous and novel mutations to enrich natural genetic variation for ideotype breeding", 14th International Symposium on Rice Functional Genomics , 26 - 29 กันยายน 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Screening for high temperature tolerant rice mutation lines by spikelet fertility", 2nd University Consortium Graduate Forum, 11 - 12 พฤศจิกายน 2016, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 6
2018 exรวิพร บวชชี, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exบุญธง วสุรีย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 ให้ทนร้อนในระยะเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนุจรี สิริยา, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exศิวเรศอารีกิจ, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกวัฒน์ ไชยชมภู, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิต ลักษณะเมล็ดข้าวทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของพันธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงในสภาพอุณหภูมิสูงตั้งแต่ระยะสืบพันธ์ุถึงระยะเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42, 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2017, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exพีรพล ม่วงงาม, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนร้อนและผลของอุณหภูมิสูงตอการเจริญเติบโตและติดเมล็ด", การประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตกและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2558, 23 - 25 มีนาคม 2016, สระแก้ว ประเทศไทย
2016 exนายพีรพล ม่วงงาม, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาเชื้อพันธุกรรมข้าวต่างประเทศทนร้อนและผลของอุณหภูมิสูงต่อการติดเมล็ดและการเกิดท้องไข่", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 1 - 3 กันยายน 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายพีรพล ม่วงงาม, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะทางสัญฐานวิทยาของข้าวป่าที่เอื้อต่อการติดเมล็ดในสภาพอุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 1 - 3 กันยายน 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exณัฐฏ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exวารุณี เดชพิทยานันท์, exกุหลาบ สีสุขกลาง, exดวงฤทัย ป้อมเพชร, exนุจรี สิริยา, exพีรพล ม่วงงาม, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "เชื้อพันธุกรรมข้าวทนร้อนของไทย สายพันธุ์ M9962", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 1 - 3 กันยายน 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย