Conference

Article
การค้นหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนร้อนและผลของอุณหภูมิสูงตอการเจริญเติบโตและติดเมล็ด
Conference
การประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตกและกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2558
Class
ชาติ
Date
23 - 25 มีนาคม 2016
Location
สระแก้ว ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-