Conference

Article
ลักษณะทางสัญฐานวิทยาของข้าวป่าที่เอื้อต่อการติดเมล็ดในสภาพอุณหภูมิสูง
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786163581839)
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2016
Location
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-