Conference

Article
การสูญเสียทางด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงศัตรูในโรงเก็บที่มีผลจากสภาพการเก็บรักษา
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-