ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวเปลือกและแมลงในโรงเก็บ