Conference

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6
ชาติ
26 - 27 กรกฎาคม 2012
อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานมันสำปะหลัง และโรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลัง,14 ก.ค. 2012 - 14 ก.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้ทนต่อสภาวะแห้งแล้ง และการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2015