สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adding, efficiency, cassava,Animal feedatemoyaB. elkaniiBradyrhizobiumBradyrhizobium JaponicumCanavalia ensiformiscassavacassava cultivarsCassava Varietyclay loamcoarse-loamy variant CroppingCyanidedevelopment, yielddifferent growth stagesDolichos lablabdragon fruiteastern regioneffecteffect, light, flowering, Dragon fruit,effect, water deficit,effectsfertilizerFertilizer rateFertilizer rate, Cassava, Watering, Yielfloweringfoliar fertilizerFood safetyFood securityGlycine max (L.)Merrillgreen manureGrowth.Hylocereus undatusIrrigationKLeaf area index, Leaf colurMap Bonmicro-elementnutrients managementsite-specificsoilSoybeanVetiver ecotypesvetiver grassWastewaterYieldzincการคัดเลือกพันธุ์การจัดการเฉพาะพื้นที่การจัดการดินเชิงพื้นที่การจัดการธาตุอาหาร ระยะปลูกการจัดการปุ๋ยการตรึงไนโตรเจนการทดสอบสายพันธุ์การประเมินศักยภาพผลผลิตการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตและสรีระการผลิตพืชการผลิตอย่างยั่งยืนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำการให้น้ำเสริมความเข้มแสง แก้วมังกร พืชวันสั้น ความปลอดภัยอาหารความมั่นคงด้านอาหารคัดเลือก ผลผลิต มันสำปะหลัง Selectionคัดเลือก ศักยภาพคำสำคัญ: มันสำปะหลัง การประเมินศักยภาพผลผลิต ความปลอดภัยอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร ไซยาไนด์ Keywords: Cassavaจัดการดินเชิงพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ มันสำปะหลัง มาบบอนเชิงพื้นที่เชื้อไรโซเบียมไซยาไนด์ดินคล้ายชุดดินมาบบอนถั่วเหลืองถั่วเหลือง ไรโซเบียม การปรับปรุงพันธุ์ธาตุอาหารพืชน้อยหน่า,ศักยภาพปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี มันสำปะหลัง มาบบอนผลผลิต มันสำปะหลังผลผลิต, พันธุ์มันสำปะหลังพืชคลุมดินพืชปุ๋ยสดเพชรปากช่องมันสาปะหลังมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ไรโซเบียม มันสำปะหลังอายุสั้นมาบบอนมาบบอน ระดับความชื้นในดินไรโซเบียมลูกผสมชั่วที่ 6สรีรวิทยาพืชสายพันธุ์ลูกผสมหญ้าแฝกองค์ประกอบผลผลิตอาหารสัตว์อิทธิพล,การขาดน้ำ, พํฒนาการ,อินทรียวัตถุ

Executives


Persons (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย ธีระ สมหวัง

teera.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 038-55-1111

Avata

นาย นพศูล สมุทรทอง

noppasool.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 038-551111

Avata

ดร. กิ่งกานท์ พานิชนอก

kingkarn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 038-551111


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 131 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 76 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)