สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Cassavacassava yieldchemical Fertilizerchicken manureChinese tallow treeConservationcost productionCultivation Phetchabun Research Stationcultural practiceDiospyros kaki)growthgypsumHelianthus tuberosushigh landHighland and Slopping Areaincrease cassava root yieldincrease in the root yieldIndigenousJerusalem Artichokelate rainy seasonmacademiaMacademia nutMANIHOT ESCULENTAMK (Gypsum)Organic Fertilizerpassion fruitPechabun provincePhetchabun Research Stationplough panQuality ChipsSapium sebiferum (L.) Roxb.seedlingSoil conditionervegetativeVegetative GrowthVetiveria Grassyieldกรดกลูตามิคกระบือกะหล่ำปลีกาแฟกาแฟอาราบิก้าการจัดการดิน (Soil Management)การปรับปรุงพันธุ์ข้าวการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem artichokeการพัฒนาอาชีพ(Occupation Development)การเพาะเห็ดฟางและเห็ดในถุงพลาสติกการเพิ่มผลผลิตเกษตรกร(Farmer)เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์แก้วมังกรผิวทองไก่พื้นเมืองของเสียข้าวโพดหวานฝักสดข้าวไร่ข้าวไร่ปลอดสารพิษโคจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Province)ชั้นดานไถพรวนต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิต (Persimmonต้นฤดูฝน ถ่ายทอดเทคโนโลยี พื้นที่สูง เยาวชน เกษตรทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิต(Technology of Productioเทคโนโลยีการผลิต(Transfer technology)ปริมาณแป้งปลอดสารพิษปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์แป้งมันสำปะหลังผลผลิต yieldไผ่ (Bamboo)พลับพันธุ์พิชคลุมดินพืชชีวมวลพืชพลังงานพื้นที่สูงพื้นที่สูง (Highland)พื้นที่สูงและลาดชันเพิ่มรายได้(Revenue Increase)มะคาเดเมียมันสำประหลัง(cassava)มันสำปะหลังมันเส้นสะอาดยางพารายิบซั่มยิปซัมระดับความสูงจากน้ำทะเล Sea elevationสถานีวิจัยเพชรบูรณ์สมุนไพรหญ้าแฝกอะราบิก้าอาหารหมัก

Executives


Persons (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 53 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 98 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 25 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)