Conference

Article
Comparative studies of organic rice and conventional rice effects on protein efficiency ratio in rats
Conference
7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (APCCN2011)
Class
นานาชาติ
Date
7 มิถุนายน 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของข้าวอินทรีย์ เปรียบเทียบกับข้าวเคมี ต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานหลักสูตรรวมและหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการด้านโปรตีน ไขมัน ใยอาหารในหนูและมนุษย์/ อาหารฮาลาล,12 มี.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2012