แนวโน้มผลงานของศุภรา

Journal

บทความของศุภรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

บทความแต่ละ Quartile ของศุภรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

บทความแต่ละ TCI Group ของศุภรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Publish Year National Journal 2
2022 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inนางสาวศุภรา จันทร์คืน, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.จุฑามาศ กองผาพา, อาจารย์, "ผลของพันธุ์ข้าวโพดหวานต่อคุุณภาพของข้าวโพดต้มและผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 226-241
2021 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inนางสาวศุภรา จันทร์คืน, "การใช้ประโยชน์ผงกากข้าวโพดหวานเพื่อทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 61-64

Conference

การนำเสนอบทความของศุภรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนางสาวศุภรา จันทร์คืน, "การเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียว, Kwsx 5901", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ. ลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570115]