Journal

การใช้ประโยชน์ผงกากข้าวโพดหวานเพื่อทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ (ISSN: 01250369)
52
1 พิเศษ
61-64
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-