Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  Expertise Cloud

  bioactive compoundsboiled sweet corncorn milkgerminated cornlactic acid bacterialow temperature storage (4?2 ?C)room temperature storage (27?3 ?C)sweet cornกากข้าวโพดการงอกการสกัดการหมักข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดต้มข้าวโพดเทียนฝักดกข้าวโพดเทียนหวานข้าวโพดหวานข้าวฟ่างข้าวฟ่างไม้กวาดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์แทนนินน้ำนมข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดหวานบราวนี่ ผงกากข้าวโพดหวานแบคทีเรียกรดแลคติกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ใยอาหารชนิดละลายน้ำลูกชิ้นหมูและอุณหภูมิต่ำ (4?2 ?ซ)ศักยภาพในการให้ผลผลิตสายพันธุ์แท้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารแอนโธไซยานินเสถียรภาพในการให้ผลผลิตองค์ประกอบทางเคมีอุณหภูมิต่ำ (4?2 ?ซ)อุณหภูมิห้อง (27?3 ?ซ)ไอศกรีม ข้าวโพดหวานสีม่วง สารแอนโธไซยานิน

  Interest

  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก